Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základní ustanovení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je MMO Holding s.r.o. IČO 52027163 so sídlom Štefánikova 812/2 020 01 Púchov (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: Štefánikova 812/2, Púchov 02001

email: info@embishop.sk

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú info@embishop.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Prevádzkovateľ spracováva hlavne tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa bydliska
 • Telefónne číslo a email
 • Prípadne informácie týkajúce sa platobnej karty ako je číslo a dátum platnosti (tieto informácie ale neukladá)
 • Informácie týkajúce sa vašich návštev webových stránok ( IP adresa, typ zariedenia, cookies, dĺžka pripojenia a pod.)

Vaše osobné údaje spracováva prevádzkovateľ tiež v rozsahu produktov, ktoré ste si od neho objednali, komunikáciu medzi vami a prevádzkovateľom a ďalších podrobností ohľadne zmluvy uzavrenej medzi vami a prevádzkovateľom.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
 • plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít
 • ochrana právnych nárokov prevádzkovateľa
 • Splnenie právnych a zákonných povinnosti prevádzkovateľa
 • Prispôsobenie ponuky na mieru a zabezpečenie chodu webových stránok.

3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • po dobu trvania prípadných ďalších oprávnených záujmov prevádzkovateľa (až 5 rokov)
 • po dobu určenou právnymi predpismi (maximálne 10 rokov)

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shopify) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Cookies

1. Pre fungovanie webových stránok využíva prevádzkovateľ cookies, čo sú malé súbory, ktoré stránky prevádzkovateľa pomocou prehliadača ukladajú do vášho zariadenia. Cookies dokážu zaznamenať určité špecifické informácie z vašich návštev na Webovej stránke. Cookies
môžeme rozdeliť na nevyhnutné cookies, analytické cookies a marketingové cookies.

2. To znamená nevyhnutné cookies sú nutné pre zabezpečenie prevádzky webových stránok. Pre použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas, je to oprávnený záujem prevádzkovateľa na tom, aby webové stránky bežali v poriadku.

3. Použitie tzv. Analytických cookies je tiež oprávneným záujmom prevádzkovateľa. cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané najmä pre anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na webových stránkach. Vďaka tomu môže prevádzkovateľ sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať jeho služby.

4. Marketingové cookies umožňujúci napr. Remarketing na webových stránkach prevádzkovateľ nepoužíva / rovnako používa. Vďaka tomu vám môže prevádzkovateľ ponúkať náš tovar prostredníctvom cielenej reklamy. K tomu ale potrebuje prevádzkovateľ váš súhlas.¨

5. Pomocou cookies spracováva prevádzkovateľ tieto osobné údaje:

 • cookies;
 • IP Adresa Vášho počítača

Cookies Prečo ich prevádzkovateľ využíva a za ako dlho ich zmaže?

_ga a _gid priradí každému návštevníkovi
webových stránok náhodný identifikátor, vďaka
ktorému môže prevádzkovateľ merať návštevnosť
webových stránok, vytvárať štatistiky týkajúce sa
návštevnosti a správanie návštevníkov na
webových stránkach. Zmazané sú za 2 roky a 24 hodín.

6. Aj keď s pomocou cookies nemôže prevádzkovateľ identifikovať priamo vašu osobu, môže sa zber cookies považovať za spracovanie osobných údajov návštevníkov. Spomínané cookies používa prevádzkovateľ na základe jeho oprávneného záujmu, čo mu umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a cookies, prostredníctvom ktorých cielia reklamu na mieru, spracováva s vaším súhlasom.

7. Webové stránky môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje cookies užívať, a prevádzkovateľ teda nebude môcť zbierať údaje o vašom správaní na webových stránkach. tento režim si môžete nastaviť v rámci vášho internetového prehliadača, alebo môžete proti takému zberu na základe nášho oprávneného záujmu namietať podľa čl. 21 GDPR. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na kontaktnú adresu prevádzkovateľa. prevádzkovateľ potom námietku bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od prijatia, vyhodnotí.

8. Súhlas so spracovaním tzv. "Marketingových cookies" môžete udeliť aj odvolať prostredníctvom vášho prehliadača. Vezmite ale prosím na vedomie, že v prípade, keď cookies odmietnete alebo vznesiete námietku proti ich spracovaniu, nemusí sa vám Webové stránky zobrazovať stopercentne správne

9. NextRoll, Inc.je náš reklamný partner, ktorý používa cookies a podobné technologie, ktoré zbierajú osobne dáta ako IP adresa pre lepšie odporúčanie produktov a zameriavania reklamy. 

IX. Záverečné ustanovenie

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2024.